Automatisch lossen en de zoveelste keer Zeeland

Automatisch lossen en de zoveelste keer Zeeland

Zondag 6 juni 2021. Op het moment dat ik deze eerste woorden typt wijst de klok hier in Maleisië reeds half vijf aan. Diverse kleine klusjes in huis plus een wandeling rond de golfbaan van een klein uurtje hebben mijn schrijfactiviteiten een beetje vertraagd. Niet dat dit vandaag veel uitmaakt want op dit moment is er nog nergens in Nederland een duif gevallen. Dus het uitpluizen van uitslagen om te komen tot mijn bijna onmogelijke lijstje smaakmakers is deze week niet nodig.

De Dagfond is al wel op de vleugels in alle afdelingen maar voor de laatste Vitessevlucht moeten veel afdelingen hun manden nog openen of zijn ze net geopend. Kortom genoeg ruimte om iets te schrijven over zaken die de actualiteit in de uitslagen beheersen.

lossing Quievrain

Automatisch lossen – De zojuist geopende manden vormen een mooi bruggetje naar een thema dat al enige tijd rondzingt, de oneerlijkheid van het deur voor deur lossen versus het automatisch lossen oftewel het tegelijk openen van alle deuren.

Vooral in Afdeling 5 woedt de discussie in alle hevigheid. Aangeslingerd door de held van alle kleine liefhebbers en de voorvechter van eerlijk spel is er al sinds het begin van het seizoen aandacht voor dit feitelijk al verouderde fenomeen. Voor degenen die de discussie niet gevolgd hebben even de belangrijkste zaken.

Sinds dit seizoen heeft één container in Afdeling 5 de zogenaamde automatische deuren en deze werd ingezet in het samenspel Gouwe en IJssel. Hierdoor was de gepredikte oneerlijkheid tussen de vereniging uit Bodegraven (juist ja de club van die twee hokken uit Reeuwijk) en de rest van het samenspel geen sprake meer. De vlag ging hierover meerdere keren uit in Krimpen aan de Lek want de uitslagen waren of leken genormaliseerd.

Tot een paar weken geleden de algehele lossingen begonnen en er door het bestuur van Zuid-Holland besloten werd geen gebruik te maken van de automatische deuren omdat dit oneerlijk zou zijn tegenover de rest van de afdeling(?). En uw begrijpt het al. De oorzaak van mindere prestaties in de gemeente Krimpenerwaard was weer gevonden …. en natuurlijk was dit allemaal vooropgezet spel van de mannen uit Reeuwijk. Aangezien de mannen uit Reeuwijk altijd als rode lap op een stier fungeren voor menig duivenmelker regende het natuurlijk weer adhesiebetuigingen.

Tot zover de aanleiding en de polemiek. Een polemiek die ik niet begrijp. In al mijn bezoeken aan Verkerk en vooral de Bruijn (en dat waren er veel) heb ik er namelijk nog nooit een afdelingsbestuurder gezien of een gesprek gehoord met een afdelingsbestuurder. Er zal echter best wel eens contact (geweest) zijn maar de gesuggereerde hotline met het bestuur bestaat echt niet. Het komt mij dan ook wat kinderachtig over om alle als negatief beschouwde veranderingen in het beleid ten aanzien van het laden en lossen op het conto van de mannen uit Reeuwijk te schrijven.

Als de we polemiek vergeten en we terugkeren naar de feiten roept het beleid van de afdeling Zuid-Holland wel veel vragen op, want natuurlijk is het eerlijker om alle duiven op hetzelfde moment in vrijheid te stellen. Waarom is er dan slechts één container uitgerust met automatische deuren?

Natuurlijk dienen er een aanzienlijk aantal containers met het systeem worden uitgerust maar de kosten hiervan zijn echt niet onoverkomelijk. Vooral niet voor de grootste afdeling van Nederland. Een afdeling waarin ook nog eens knetterhard gespeeld wordt zou juist zorg moeten dragen dat de schijn van oneerlijkheid vermeden wordt.

Daarnaast snap ik niet waarom men zolang gewacht heeft om tot het automatisch openen van de deuren over te gaan? Anno 2021 is het niet meer van deze tijd om bij de start al een potentieel tijdsverlies op te lopen. Iets dan ook niet uit te leggen is aan een nieuwkomer of een buitenstaander.

Deze “waarom-vraag” geldt overigens ook voor de meeste andere afdelingen in Duivenland Nederland en zelfs voor de NPO in het kader van eerlijker spel. Het aantal afdelingen dat de deuren nog handmatig opent is nog altijd ruim in de meerderheid. Het aantal afdelingen dat automatisch lost is voor zover ik weet namelijk nog slechts op één hand te tellen.

Voorloper van het automatisch openen der deuren was Oost-Nederland, hier lost men al een kleine tien jaar op deze wijze en zeer succesvol zoals wekelijks op de lossingsfilmpjes te zien is. Overigens ook iets waar zo ongeveer alle afdelingen nalatig zijn. Ooit werd namelijk aangenomen dat iedere afdeling een opname van de lossing diende te maken. Of de inspanningsverplichting hiertoe had. Slechts Oost-Nederland volhardt hierin. De rest laat het schrijnend afweten hun leden op de hoogte te houden over het wel en wee op de losplaats.

Als tweede met automatische deuren volgde Noord-Holland. Een jaar na Oost-Nederland werd hiermee gestart (na een voorstel van niet toevalligerwijs mijn vereniging). Na een eerste seizoen met aanloopproblemen hoor je daar al jarenlang geen onvertogen woord meer over het lossingssysteem.

Als ik het goed begrepen heb is ook Midden-Nederland inmiddels overgegaan op een dergelijke wijze van lossen. Zeker weten doe ik dit niet en het is ook lastig uit te zoeken. Mede door het ontbreken van lossingsopnamen. In dit kader zou ik mijn lezers graag willen verzoeken te melden of hun afdeling gebruik maakt van automatisch openende deuren of niet?

Overigens zijn deuren die automatisch openen nog geen garantie voor een eerlijke lossing. De positie van de container is alles bepalend zou ik bijna zeggen. En dan vooral de positie ten opzichte van elkaar (niet te ver uit elkaar zoals op sommige losplaatsen met grote konvooien het geval is) en juist gepositioneerd op de wind. De containers moeten met de kop op de wind staan om een eerlijke lossing te hebben. Is dit niet het geval dan zijn de duiven die voor de wind gelost worden veel sneller weg.

Zeeland – In de afdeling Zeeland is de afgelopen week weer het één en ander gebeurt. Probleem is wel dat het door de onjuiste en onvolledige informatie die op Facebook geplaatst wordt het bijzonder moeilijk is de werkelijke situatie onder ogen te blijven zien.

Gelukkig heb ik zo mij contacten en had ik wel een beetje tijd over om eens te grasduinen op internet. Zo keek ik deze week maar eens naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de afdeling Zeeland. Deze zwaar verouderde stukken, want gemaakt in 1997 en ogenschijnlijk nooit bijgewerkt, tonen bijvoorbeeld aan dat de actie van de “ex-voorzitter” van de Acker onreglementair is.

Hij schreef namelijk een bijzondere ledenvergadering uit zonder hier de bevoegdheden toe te hebben. De statuten zijn hierover namelijk meer dan duidelijk. In Artikel 28 staat het volgende:

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AFDELING:
1. Een buitengewone Algemene Vergadering Afdeling wordt belegd: a. indien een meerderheid van Bestuur Afdeling zulks nodig oordeelt; b. op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal Afgevaardigden Afdeling als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen
.

Een voorzitter kan dus op eigen houtje geen vergadering uitschrijven. Hoe de goede man het dus in zijn hoofd haalt om toch een vergadering bij elkaar te roepen? Joost mag het weten? Vermoedelijk regeert het opportunisme.

Een onwettig bij elkaar geroepen vergadering is naar mijn weten bovendien niet rechtsgeldig. Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe de resterende afdelingsbestuurders en ook het NPO-bestuur op deze nieuwe situatie zullen reageren.

Overigens vond ik ook in het Huishoudelijk Reglement een interessant artikel over “Andere Rechtspersonen”. Het leek of men in 1997 als het ware in de toekomst kon kijken (al had men toen waarschijnlijk ook al vergelijkbare problemen).

De letterlijke tekst van Artikel 36 luidt:

Rechtspersonen die zich bezighouden met het vervoer van postduiven

  1. Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring van Bestuur Afdeling voor het vervoer van postduiven van de tot de Afdeling behorende basisverenigingen.
  2. Bestuur Afdeling kan aan de goedkeuring voorwaarden verbinden.
  3. Deze rechtspersonen zijn gehouden aan Vervoersreglement N.P.O.
  4. Bestuur Afdeling ziet toe op naleving Vervoersreglement N.P.O.
  5. Indien deze rechtspersonen niet rechtstreeks verbonden zijn aan Bestuur Afdeling sluit Bestuur Afdeling met deze rechtspersonen een contract ter waarborging belangen aangesloten Basisleden.
  6. Tegen weigering van goedkeuring door Bestuur Afdeling of tegen gestelde voorwaarden staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.

Al met al vraag ik mij wel af hoe men uit deze impasse wil raken. Als de statuten en reglementen al niet meer nagekomen worden is volgens mij het einde echt zoek. Wordt zonder twijfel weer vervolgd (helaas eigenlijk).

 

OP EIGEN HONK

Is in de situatie feitelijk niets veranderd. Daarom houd ik dit onderdeel van het weekstuk deze week maar kort.

Tot een volgende week!

Groet,

Michel