Grote duivenfeesten, ja het kan nog!

Grote duivenfeesten, ja het kan nog!

Maandag 15 december 2014. Wederom een dagje later dan gebruikelijk. Na zoals gebruikelijk een weekeinde vol duivenavonturen die ervoor zorgden dat zondag(avond) de tijd ontbrak om nog een weekstuk in elkaar te draaien.

Het begon vrijdagmiddag met het ent-werk op eigen hok. De betaalde werkweek zat er om 12:30 uur reeds op maar toen begon feitelijk nog een middagje overwerk. Eerst snel de hokken schrappen en vervolgens alle duiven pakken. Hierna kwam de witte jas (in dit geval blauwe jas) om mijn gevederde vrienden te voorzien van de juiste dosering levende entstof (Zoosal-T). Hierna werden de duiven weer terug gezet in de diverse hokken. Tegelijkertijd werd de gelegenheid  te baat genomen om de oude duiven te scheiden en te selecteren. Iets rigoureuzer dan gebruikelijk. Alle duiven waarvan hun gezondheid ook maar enige ruimte voor twijfel liet zijn verdwenen. Dit doet soms wel een beetje pijn maar soms moet het gewoon. En zeker na een (kweek)seizoen als het afgelopen seizoen. Moe maar voldaan werd vervolgens ’s avonds de opzet gemaakt voor een grote kerstreportage in ‘Het Spoor’.

Zaterdagmorgen was het vroeg reveille. Naast de gebruikelijke verzorgingsronde stond er nog een tweetal extra klusjes op het programma. De jonge duiven van de eerste ronde huisden nog immer in het jonge duivenhok, echter gezien het tijdstip van het jaar was het de hoogste tijd om ze in het oude duiven verblijf onder te brengen. Makkelijk gezegd maar toch altijd een tijdrovend klusje. Gelijk maar even alle ringnummers opgeschreven. Hierna nog snel ‘onder de roosters’ geschrapt.

Helaas ontbrak de tijd om Virkon s te verstuiven in het schone hok want dochterlief moest afzwemmen voor het diploma  algemene zwemvaardigheid 1. Bij dit diploma licht de lat duidelijk hoger dan bij de gewone zwemdiploma’s. Een vol uur lang werden de diverse zwemtechnieken getoetst. Hierna volgde als vanzelfsprekend het diploma want de vaardigheden waren natuurlijk goed geoefend. Dusdanig goed dat bij het afzwemmen de uitkomst al van te voren vast staat. Misschien een idee voor het spelen met onze junioren. Misschien moeten we ze voor het vliegseizoen al dusdanig aan de tand voelen zodat het seizoen zelf geen grote problemen meer oplevert ….

Na het afzwemmen kon ik lopend naar de ‘tentoonstelling’ van onze zustervereniging. Het was een vreemde gewaarwording een tentoonstelling zonder duiven. Wel werden er nog een paar bonnen verkocht die ondanks de matige belangstelling grif van de hand gingen. Na een uurtje melken snel weer naar huis want er wachtte nog een klusje. Het schrijven van de kerstreportage over de combinatie Verweij – de Haan. Michel en Peter hebben altijd wel wat te melden dus aan informatie voor een mooi stuk geen gebrek. Het uitwerken ging dan ook bovengemiddeld vlot. Een prettige bijkomstigheid want de deadline was op zondagavond en op zondag zelf zou er weinig komen van schrijven.

Op zondag ging ik na de dagelijkse verzorging en het verstuiven van Virkon S op bezoek bij mijn sportvrienden in Geffen. Eerst nog even snel de dames op Schiphol afgezet en volgens richting het altijd gezellige Brabant. Voor het derde achtereenvolgende jaar was ik getuige van hetgeen ik ‘het wonder van Geffen’ noem. Ook dit jaar zat het voor postduivenmelkersbegrippen enorme clublokaal stampvol.

Volle bak

De formule van hapjes en drankjes (vooral veel gerstenat uit het nabij gelegen Lieshout), enorme prijzen in diverse verlotingen, een unieke bonnenverkoop en een aantal artiesten werkt nog altijd. De Brabanders komen uit alle uithoeken van de provincie naar de club van John van Wanrooy en zijn mannen. De Brabantse melkers tonen zelfs aan een nuchtere Westerling als ik nog maar eens duidelijk dat gezellige feesten in duivenland nog wel degelijk mogelijk zijn. Zoals al eerder gemeld zit achter het feest een krachtige organisatie die zich goed houdt aan de succesformule.

Gerstenat

Hierbij mag niet vergeten worden dat de ‘plaatselijke’ middenstand gretig sponsort, alsmede een aantal bedrijven waarvan de directie zelf verknocht is aan onze sport. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om werkelijk topprijzen te verloten. Ditzelfde geldt ook voor de verkoping van de bonnen. Elke kampioen uit de regio (en een enkeling daarbuiten) schenkt graag een bon omdat er goed geld voor geboden wordt. Vaak worden de bonnen gekocht door enkele kapitaalkrachtige leden die ze vervolgens net zo makkelijk weer wegschenken aan de werkers binnen de club. Kopen doet kopen dus ook de andere aanwezigen bieden met graagte op de topkwaliteit die te koop wordt aangeboden.

Na de laatste bon en het laatste lot begint het feest pas echt. Dit jaar deed de landelijk bekende volkszanger Frans Duits de polonaise op gang komen waarna een provinciale grootheid het werk mocht afmaken. Hierna konden alle gasten zich gratis tegoed doen aan ‘een frietje met toebehoren’.

Frans Duits

Van dit laatste was ik geen getuige meer omdat de klok aangaf dat het al dik na zessen was. De tijd was gevlogen na gesprekken met John, Rien, Kees, George, Jeroen, Willem, Peter, Henk en nog vele anderen.

De tijd vliegt altijd als het gezellig of leuk is. Ik kan mij dit ook  herinneren van bezoeken aan de Belgian Masters en de Gouden Duif viering(en). Niet toevallig ook laagdrempelige evenementen met een duidelijke, aantrekkelijke formule waardoor melkers van heinde en verre elkaar opzoeken! Grote duivenfeesten, ja het kan dus (toch) nog. Misschien zouden de NPO en diverse afdelingen eens een blik in de keuken moeten werpen bij deze succesvolle organisaties.

 

OP EIGEN HOK

Het meeste nieuws hierover is in het eerste deel van dit weekstuk al beschreven. Er resteert één punt. De ophokplicht door de vogelgriep. Mijn najaarsjongen zitten nog altijd dag en nacht binnen. Of beter gezegd in hun volière. Ze hebben goed zicht dus op zich moet het kunnen. Irritant is het echter wel dat ze nog tot 22 december aanstaande achter het gaas moeten blijven zitten. Op die datum wordt het toezichtsgebied rond Ter Aar opgeheven. Nog een weekje geduld hebben dus, indien er zich ten minste geen nieuwe uitbraken in dit gebied voordoen.

Eén en ander staat duidelijk vermeld op de site van de rijksoverheid in de vorm van een brief van de staatssecretaris aan de Tweede kamer. Merkwaardig genoeg nemen ‘mijn vrienden  van de NPO’ niet de moeite om dit op de site duidelijk uit te leggen. Een slechte zaak als je het mij vraagt. Daarom voor alle geïnteresseerden hierbij de brief die aan duidelijkheid niets te wensen over laat.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/14/kamerbrief-over-de-nadere-aanpassing-maatregelen-vogelgriep.html

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA ‘s-GRAVENHAGE

 

Datum 14 december 2014

Betreft Nadere aanpassing maatregelen vogelgriep

 

Pagina 1 van 3

Bureau Bestuursraad

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Factuuradres

Postbus 16180

2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ez

Ons kenmerk

BBR / 14205324

Bijlage

1

 

Geachte Voorzitter,

Hierbij informeer ik u over de nadere aanpassing van het pakket maatregelen om

de uitbraak van vogelgriep te bestrijden.

In mijn brief van 2 december jl. (TK 28807, nr. 178) heb ik u geïnformeerd over

het aanpassen van de maatregelen op basis van de veterinaire conclusies en

adviezen. Uit de screening van de bedrijven in de verschillende 10 kilometer zones

en de serologische en genetische analyse van de aangetroffen virussen, is

gebleken dat het om separate introducties gaat. Het is daarbij waarschijnlijk dat

het vogelgriepvirus via wilde eenden in ons land terecht is gekomen. In het

westen van Nederland was de situatie met 3 uitbraken niet stabiel en bleven de

strikte maatregelen voor 14 dagen van kracht. De afgelopen 14 dagen zijn geen

nieuwe besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Voor heel Nederland, met

uitzondering van de beschermings- en toezichtsgebieden, gelden daarom vanaf

maandag 15 december a.s. dezelfde maatregelen.

 

Aanpassing maatregelen

De maatregelen in de 3 en 10 kilometer beschermings- en toezichtsgebieden rond

de besmette bedrijven blijven, conform Europese voorschriften, 30 dagen van

kracht.

Voor de rest van Nederland geldt dat er geen specifieke regio-indeling meer

gehanteerd wordt. Wel blijven de maatregelen in stand die er voor moeten zorgen

dat bij een introductie van het vogelgriepvirus op een bedrijf deze niet verder

verspreid worden. Dat betekent dat voor het vervoer blijft gelden dat deze

maximaal 1 pluimveebedrijf per rit mag bezoeken, met een passend

hygiëneprotocol. Ook blijven klinische controles bij afvoer van kippen en de PCR

test bij afvoer van eenden verplicht.

Daarnaast is het in heel Nederland toegestaan om eendagskuikens en broedeieren

te vervoeren naar pluimveebedrijven en broederijen. Opfokleghennen kunnen na

een gedegen klinische controle van het herkomstbedrijf worden afgevoerd naar

legbedrijven binnen heel Nederland, met uitzondering van de beschermings- en

toezichtsgebieden.

 

 

Pagina 2 van 3

Bureau Bestuursraad

Ons kenmerk

BBR / 14205324

 

De ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden gevogelte blijft in heel

Nederland van kracht. Voor hobbydierhouders van pluimvee en houders van ander

gevogelte geldt deze verplichting alleen in de beschermings- en toezichtsgebieden

van 3 en 10 km. Verder geldt een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en

gemengde bedrijven met pluimvee. Tenslotte blijft het verzamelverbod en

tentoonstellingsverbod alleen voor commercieel gehouden gevogelte van kracht.

Het jachtverbod wordt opgeheven voor heel Nederland, met uitzondering van de

beschermings- en toezichtsgebieden.

Om de insleep van vogelgriep in de pluimveestallen te voorkomen, blijft het

treffen van strenge hygiënemaatregelen door pluimveebedrijven noodzakelijk. De

pluimveesector heeft, zoals ik u heb gemeld in mijn brief van 5 december jl., de

aangescherpte hygiënevoorschriften opgenomen in de private kwaliteitssystemen

(IKB-ei en IKB-kip). Op de naleving wordt intensief, met onaangekondigde private

controles, toegezien.

Indien er onverhoopt de komende tijd toch een uitbraak van vogelgriep in

Nederland zich voordoet dan zal ik in de betreffende regio dezelfde strikte

maatregelen instellen als die tot en met vandaag gelden in het westelijk deel van

Nederland (regio A).

Het aangepaste pakket aan maatregelen zal in gaan op maandag 15 december om

00.00 uur.

Op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep staat een link naar

de relevante regelgeving en staan de meest gestelde vragen en antwoorden.

Daarnaast kunnen ondernemers met vragen contact opnemen met RVO.nl via het

call center (088 042 42 42) of per mail (Klantcontact-vogelgriep@rvo.nl).

Bijgevoegd vindt u de laatste overzichtskaart.

 

Vrijgeven beschermings- en toezichtsgebieden

Voor het beschermings- en toezichtsgebied rond Hekendorp geldt dat de

eindscreening heeft plaatsgevonden. Het gebied zal op vrijdag 19 december a.s.

worden vrijgegeven. Voor de gebieden rond de besmette bedrijven in Ter Aar en

Kamperveen geldt dat deze op maandag 22 december a.s. worden vrijgegeven.

Het gebied rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude zal nadat de eindscreening

heeft plaatsgevonden worden vrijgegeven op woensdag 31 december a.s.

Internationaal

Vanwege de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep waren er importrestricties

vanuit de Russische Federatie opgelegd aan pluimvee en pluimveeproducten uit

heel Nederland. Na overleg met de Russische Federatie zijn de importrestricties

grotendeels opgeheven. Net zoals bij een uitbraak van laagpathogene vogelgriep

zijn de restricties beperkt tot de regio waar deze heeft plaatsgevonden.

 

 

Pagina 3 van 3

Bureau Bestuursraad

Ons kenmerk

BBR / 14205324

 

Met uitzondering van de provincies Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht zijn de

restricties voor hoogpathogene vogelgriep opgeheven en kan export naar de

Russische Federatie weer plaatsvinden.

 

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken