Op de Hoogte, de nieuwe Pravda?

Op de Hoogte, de nieuwe Pravda?

Zondag 2 februari 2020. Een bijzondere datum vandaag. Als je het anders schrijft staat er namelijk 02022020. Deze datum is dus een palindroom, als je het omgekeerd leest krijg je hetzelfde getal. In Azië heeft men altijd van alles met getallen en dergelijke. Deze datum brengt geluk volgens veel Aziaten en dus voor velen was het een mooie datum om te gaan trouwen.  Het feit dat het de achtste dag van het Chinese Nieuwjaar was maakt de dag wellicht nog iets meer bijzonder.

Helaas gooit het Corona virus voor de trouwlustigen in China roet in het eten. De Chinese overheid heeft hen gevraagd de bruiloft uit te stellen om geen grote groepen mensen bij elkaar te brengen.

Dit laatste is natuurlijk volstrekt logisch gezien de gigantische consequenties die de uitbraak van dit virus te weeg brengt. Door de maatregelen om de enorme gezondheidsrisico’s te beperken is de hele Chinese samenleving ontwricht. Het verzoek tot uitstel van trouwen is slechts een kleine maatregel. Door eerdere maatregelen ligt namelijk de hele Chinese economie plat. Fabrieken zijn gesloten en ook het transport van goederen ligt zo goed als stil.

Het is daarom te hopen dat de verspreiding en het aantal besmettingen zich de komende tijd wat stabiliseert. Natuurlijk ten eerste vanwege de invloed op de gezondheid in de gehele wereld maar ook vanwege het negatieve effect op de wereldeconomie.

De consequenties van dit alles realiseer ik mij ook steeds meer en meer hier in Maleisië. Niet dat ik mij veel in mensenmassa’s begeef maar toch realiseer ik mij dat we een zeker risico lopen. De contacten tussen Maleisië en China zijn namelijk best intensief. Zakelijk maar ook qua toerisme.

Het ging bijvoorbeeld door mij hoofd toen we afgelopen week een bezoek brachten aan het Aquarium in KLCC. Achteraf hadden we het misschien beter niet kunnen doen.

Ook is het nog onzeker of mijn reis naar Europa doorgang kan vinden. Het definitieve besluit is hierover nog niet genomen (zakelijk gezien) maar ik vraag mij persoonlijk af of het niet beter is luchthavens en vliegtuigen op dit moment te vermijden. Het zijn toch respectievelijk een soort smeltkroezen en snelkookpannen voor de verspreiding van virussen. Mondkapjes lijken mij dan eigenlijk niet echt afdoende. Deze week zal de definitieve beslissing over het al dan niet reizen wel vallen. Het zou wel jammer zijn van mijn bezoek aan de Gouden Duif Viering maar de gezondheid prevaleert boven alles natuurlijk.

Duivenland

De situatie rond het Corona virus maakt natuurlijk alles wel een beetje relatief. In verhouding tot de crisis rond het Corona virus stellen de problemen in Duivenland niets maar dan ook niets voor. Echter als schrijver in Duivenland blijft het gedoe rond het NPO-bestuur en in het bijzonder de voorzitter iets dat mij bezighoudt. Niet alleen doordat ik verscheidene reacties op mijn weekstuk van vorige week kreeg, waarover later meer, maar ook doordat ik gisteren met stijgende verbazing het voorwoord van de voorzitter in de nieuwsbrief Op de Hoogte van 31 januari las.

Hierin weer veel geneuzel over hoe de democratie in de diverse duiven bestuurslagen zou moeten werken. Echter geen enkel woord over de inhoud van de afgelopen ledenraad en dan in het bijzonder de aangenomen motie van wantrouwen jegens hemzelf.

Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het las en heb het zojuist nog even herlezen om te checken of ik niet iets gemist had. Helaas ik had het goed gelezen, dus evenals de ledenraad vorige week riep ook het voorwoord weer een aantal vragen bij mij op.

Hoe kun je de gebeurtenissen van afgelopen weekend zo totaal negeren? Hoe kun je zo doen of je neus bloedt?

Naar mijn bescheiden mening was het minste toch wel geweest om de motie en haar uitkomst te memoreren. Plus een objectieve uitleg te geven hoe het nu verder gaat. De nieuwsbrief heeft namelijk een veel groter bereik dan de livestream. Ook mag je naar mijn mening als voorzitter wel enige verantwoording afleggen c.q. uitleg geven waarom je niet direct besloot om op te stappen.

Echter niets van dit alles. Het lijkt er bijna op of het gebeuren doodgezwegen wordt. Het lijkt ook bijna op het mediagedrag zoals we dit in Rusland of Noord-Korea kennen/kenden. Waarin in de officiële media ook slechts welgevallig nieuws ten aanzien van de grote leider wordt gemeld. Al dan niet door de grote leider zelf. De gedachte die bij mij opkwam was dan ook: Op de hoogte, de nieuwe Pravda.

Pravda

Voor degenen die niet weten wat de Pravda was een korte omschrijving gekopieerd (en een beetje bewerkt) uit Wikipedia.

De Pravda (Russisch voor “waarheid”) is een Russische krant. Voorheen de officiële krant van de Communistische Partij van de Sovjetunie. De krant begon met haar publicaties op 5 mei 1912 in het Russische rijk, maar bestond al in januari 1911 in het buitenland. Het werd na de Oktoberrevolutie van 1917, toen de communisten aan de macht kwamen, de toonaangevende krant van de Sovjetunie. De krant werd een orgaan/spreekbuis van het Centraal Comité van de Communistische partij (en dus de regering) tussen 1912 en 1991.    

Het zou de voorzitter sieren als hij in een komend voorwoord wel terugkomt op de gang van zaken tijdens de ledenraad en zijn positie. De vraag is echter of grote leiders luisteren naar hun onderdanen. Meestal doen/deden grote leiders dit niet en in de oude tijden werden dissidenten zoals ik verbannen naar Siberië of tegenwoordig naar voor mij onbekende oorden in Noord-Korea.

Reacties

Zoals gezegd kreeg ik best wel een aanzienlijk aantal reacties op mijn weekstuk van vorige week. De meesten gingen over de passage over het stemgedrag van de Noord-Hollandse kiesman. Zij die reageerden waren van mening dat ik de kiesman onterecht in de hoek zette vanwege zijn stemgedrag.

Echter volgens de informatie die ik vanuit Noord-Holland kreeg na de ledenvergadering van 17 januari (in de vorm van een verslag van een van de aanwezigen) diende de kiesman te stemmen voor een motie van wantrouwen tegen de voorzitter. Voor het wegsturen van de overige NPO-bestuursleden bestond in de NH-ledenvergadering geen draagvlak.

Groot was dus mijn verbazing toen de Noord-Hollandse kiesman eerst stemde tegen het instemming brengen van de motie (die slechts gericht was tegen de voorzitter) en vervolgens ook tegen de motie stemde. Vandaag keek ik de beelden voor de zekerheid nog eens na maar zag ik niets anders dan ik eerder zag en dus ook weer hierboven beschreef.

De vraag is dus of de informatie die ik kreeg onjuist was of dat de kiesman verkeerd stemde? Wellicht kunnen de officiële notulen van de NH-ledenvergadering uitkomst bieden. De vraag is echter wanneer deze klaar zijn?

 

OP EIGEN HONK

Hierover heb ik het meeste al geschreven in de inleiding.

Tot een volgende keer,

Groet,

Michel