Verklaring opgestapte afdelingsbestuurders

Maandag 13 oktober 2014. Gisteren schreef ik over het opstappen van de 4 afdelingsbestuurders (van de afdeling Noord Holland). Ik meldde dat ze nog al vaag deden over de beweegredenen. Hierbij de verklaring die ik vanmorgen via de mail ontving. Verstuurd aan alle secretarissen. Het moddergooien is begonnen en zoals altijd heeft een ieder zo zijn eigen waarheid. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat, echter een slechte zaak voor de Noord Hollandse duivensport is het zeker.

Geachte Verenigingen en Leden van Afd 6 n-h,

Onderstaande verklaring, wordt u gezonden in gezamenlijkheid door Jeroen Blok, Peter Konijn, Peter Luiten en Ron Bos.

Zoals U wellicht bekend hebben hierboven vermelde personen hun bestuursfunctie van afdeling 6 n-h opgegeven.

Om reden van het feit dat er op het ogenblik veel gesproken wordt over ons en over één van ons in het bijzonder, hechtten wij eraan u te berichten in onderstaande verklaring.

Nadat Jeroen Blok, na diverse bestuursvergaderingen voorgezeten te hebben, er achter kwam dat er geen gezonde overlegstructuur met een aantal leden van het afdeling bestuur meer mogelijk was heeft hij besloten om zijn voorzitterschap op te geven, hij ergerde zich in het bijzonder aan het slecht behandelen van Ron Bos tijdens bestuursvergaderingen en ook het niet willen werken aan een toekomst maar steeds teruggrijpen naar reeds lang gedane zaken in het verleden.

Toen Peter Konijn terug kwam van vakantie en vernam van het besluit van Jeroen Blok heeft hij in een mail gemeld dat hij tijdens zijn vakantie veel gedacht heeft aan hoe nu verder in het bestuur en tot de conclusie kwam dat hij niet meer in een ruzieachtige sfeer en op de man gespeelde aanvallen wenste te vergaderen en dat zijn bestuurslidmaatschap per datum van zijn mail eindigde.

Peter Luiten ergerde zich al enige tijd aan de manier waarop vergaderd werd , en dat in het bestuur besproken zaken zo makkelijk in het roddelcircuit terecht kwamen, ook de benadering naar hem persoonlijk toe door de vice voorzitter stuitte hem tegen de borst en heeft hem doen besluiten zijn bestuursfunctie op te geven.

Ron Bos heeft nog tijdens zijn vakantie mails ontvangen die hem duidelijk maakten dat het niet meer over de zaken ging maar over de persoon Bos die tot elke prijs gekleineerd en geschoffeerd  moest worden teneinde hem op zijn minst van zijn functies te ontheffen. In een aangekondigde extra bestuursvergadering werden in de agenda punten gemeld die alleen nog maar gingen over Bos en zijn functioneren. Dit heeft hem doen besluiten van verdere deelname aan het restant van het bestuur af te zien.

Niet lang nadat deze beslissingen plaatsvonden, werd door het inmiddels demissionaire restant van het bestuur een aanval op Bos ingezet, door middel van een mededeling die naar alle leden zou gaan, om een zaak tegen hem aan te melden bij het Tucht en Geschillencollege van de NPO. Ook werd onmiddellijk medegedeeld dat alle door Bos gebruikte gegevens en materialen bij hem weggehaald zouden worden.

Nadat Bos in een antwoord aan het demissionaire bestuur meldde dat hij de nog af te wikkelen zaken met betrekking tot het klaarmaken van de boeken en het afronden van nog een aantal vervoerszaken, normaal zou blijven verrichtten (dit  in overleg en op verzoek van de financiële controle commissie bij monde van Cees Kramer), bleek dat de tactiek wijzigde en de zaken nog harder gespeeld werden. Er werd via de mail grote druk uitgeoefend waarbij constant geschermd werd met de TGC, het bestuur NPO en het bureau NPO alsof deze volledig achter de zaak stonden, alle dreigementen werden uiteindelijk met een  aangifte bij de politie Zaanstad

Dat als ultiem drukmiddel werd gebruikt.

Op woensdag 1 oktober jongstleden werd de voorlopige aanklacht naar Bos gezonden.

Onder punt 1 wordt Bos beschuldigd van misleiding van het dagelijks bestuur (toenmaals C. de Wildt vz, Mevr v. Santen secr.en M. Kramer penn.m.) in 2010, omtrent de hoogte van zijn vergoeding als vervoerscoördinator.

Onder punt 2 wordt Bos beschuldigd van het zonder toestemming van het bestuur en de leden verhogen van de vergoeding voor vluchtenpenningmeester van 9 cent naar 16 cent per deelnemer aan de wedvluchten in 2014.

Onder punt 3 wordt Bos beschuldigd van het negeren van een bestuursbesluit te kiezen voor een losplaats met minimale afstand van 500 km voor de kortste afstand d.d. 19-7-2014 (E29 Sens i.p.v. Auxerre)

Het niet nakomen van de afspraken gedaan in de ALV om op de losplaats te blijven staan tot aan de zondag. Op zaterdag vertrokken om 10.30 uur. (E31 van Argenton naar Chateaudun).

Onder punt 4 wordt Bos beschuldigd aan het niet meewerken aan de overdracht van de boekhouding.

Verdediging Bos:

Het onder punt 1 ten laste gelegde is in 2010 door het toenmalig dagelijks bestuur besloten en hierna in het bestuur vastgesteld, na onderzoek van de penningmeester de heer Kramer omtrent de redelijkheid van de vergoeding. De heren De Wildt en Kramer hebben zich inmiddels bereid verklaard hier in een eventuele zaak vóór Bos te willen getuigen. Sinds deze beslissing zijn er inmiddels drie jaarverslagen gepasseerd die door de financiële controle commissie zijn onderzocht en in orde bevonden, hierna is ook driemaal decharge verleend door de ALV, het hierop willen  terugkomen is een absolute minachting van de financiële controle commissie als zowel de ALV i.c.q dus de leden van afdeling 6 Noord-Holland.

Het onder punt 2 ten laste gelegde is een volkomen uit de lucht gegrepen aantijging die het best omschreven kan worden als Klokgelui waarbij de plaats van de klepel onduidelijk blijft. Er is in 2014 absoluut géén sprake van een verhoging van de vergoeding voor de vluchtenpenningmeester, ergo er is zelfs sprake van een verlaging, de voor 2009 en 2011 toegepaste corrigering i.v.m inflatie tot 9,645 cent is bij de uitbetaling van de vergoedingen achterwege gebleven i.v.m. het niet hiervan op de hoogte zijn van de penningmeester.

Het onder punt 3 ten laste gelegde is eigenlijk de werkelijke reden van het conflict, nl het nemen van een beslissing door Bos  op verzoek van de lossingcommissie van afd 6 N-H  en op advies van het IWB, om de tijdsduur van de vlucht terug te brengen naar een maximale 6,5 uur en genomen de gemiddelde afstand was de uitkomst Sens, dit werd later door het IWB gekenmerkt als een juiste plek mede gezien de niet te oostelijke ligging ten opzichte van de te verwachten weersomstandigheden. Toen Bos hierna op een bestuursvergadering de oren gewassen kreeg van de vicevoorzitter en de tweede en eerste secretaris (hier waren we nog voltallig) heeft hij onder deze druk zijn excuses moeten aanbieden daar de agressieve benadering niet leek op te houden.

Het tweede gedeelte van punt 3 over reeds op zaterdag terugrijden en niet blijven staan tot zondag dit zijn allen zaken die buiten Bos zijn bemoeienis hebben plaatsgevonden, daar als de wagens op de plaats van bestemming zijn aangekomen zijn verantwoording als “vervoerder” stopt en het konvooi overgedragen is aan de lossing comm. Slechts in die gevallen dat er weer met de duiven gereden moet worden krijgt hij een telefoontje ter info waar de wagens zijn en eventueel heengaan.

Het onder punt 4  ten laste gelegde kan weerlegd worden door het contact dat Bos gehad heeft met de financiële controle commissie, die hem verzocht heeft om niet na het neerleggen van  “de hamer te laten vallen” en de boel te laten barsten, maar zoals Bos aan Cees Kramer meldde alles te doen om het reilen en zeilen van financiële en vervoersorganisatie te waarborgen.

Buiten al de hierboven vermelde onverkwikkelijke  zaken, Is het eigenlijk belangrijkste nog niet aan de orde gekomen, en wel de status van het restant van  het bestuur.

Volgens  de statutaire bepaling, waarin onze afdeling met elkaar heeft afgesproken te handelen, staat bij artikel 18 onder lid 3 vermeld: Indien het aantal leden Bestuur Afdeling onder vijf is gedaald, is Bestuur Afdeling slechts bevoegd lopende zaken af te handelen. In dit geval roept Bestuur Afdeling binnen drie maanden een Algemene Vergadering Afdeling bijeen, waarin in de vacatures wordt voorzien.

In het huishoudelijk reglement van de afdeling staat in artikel 16 lid 4 : Vacatures in Bestuur Afdeling worden met vermelding van eventuele herkiesbaarheid tenminste zes weken voor Algemene Vergadering Afdeling bekend gemaakt aan de Basisverenigingen.

In het huishoudelijk reglement van de afdeling staat in artikel 31 lid 1  : Door Bestuur Afdeling wordt tenminste zes weken voor Algemene Vergadering Afdeling aan de Basisverenigingen kennis gegeven wanneer de Algemene Vergadering  Afdeling wordt gehouden, met vermelding van de vacatures en/of degenen, die herkiesbaar zijn en van reeds door Bestuur afdeling en bij secretaris Afdeling ingediende voorstellen.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat door te handelen zoals door het restant van het bestuur gedaan, de gehoudenheid aan het Statuut en haar Huishoudelijk reglement door het restant van het bestuur met de voeten getreden wordt, en hiermee de Afdeling, haar Verenigingen en haar Leden volledig  minacht.

Het gewoon proberen te laten doorgaan van de vergadering van 24 oktober op een manier alsof de huidige bestuurders gerechtigd zijn deze vergadering te houden duidt op het niet erkennen van het Statuut en haar Huishoudelijk reglement.

Zoals in de hierboven vermelde regels van Statuut en Huishoudelijk Reglement, zullen ook de drie overgebleven personen uit het “oude” bestuur, zo zij dit nog willen, de normale procedures van verkiesbaar stellen moeten doorlopen.

Tot slot hecht Bos eraan om na alle beschuldigingen en beschimpingen die hem ten deel zijn gevallen vanuit de pen van de drie overgebleven bestuurders, alsmede de flagrante roddels die over hem de ronde doen sinds men heeft gemeend om de leden van afdeling 6 n-h op de hoogte te brengen, via een mail, van het aanmelden bij het tucht en geschillencollege, alsook het zogenaamde  tijdelijk ontheffen van al zijn functies; Dat hij niet buiten de pot gepiest heeft; Dat hij niet de kas gelicht heeft en dat hij niet van het geld van de afdeling een camper gekocht heeft en daarmee op vakantie is gegaan.

Alle gelden van de afdeling zijn waar zij behoren te zijn op de rekening van de afdeling en op de spaarrekening van de afdeling, juist Bos heeft indertijd bij het openen van de nieuwe rekening van de afdeling een bankpas met volledig bevoegdheid aan de financiële controle commissie ter beschikking gesteld, zodat zij ten alle tijden zich kunnen vergewissen van de juistheid van en het onaangetast blijven van het saldo op de rekeningen van de afdeling.

Mocht het zo zijn dat er een nieuwe penningmeester de gelden van de afdeling gaat beheren en dat is via de officiële procedures geschiedt, zal Bos alle medewerking verlenen om deze nieuwe penningmeester bij te staan.

Beste leden het is een heel schrijven geworden, maar wij vinden het een te belangrijke zaak om U niet te onthouden van al hetgeen hierboven staat, en wij hopen dat het U helpt uw gedachten en stemmingsgedrag goed te bepalen om de continuiteit van de duivensport in Noord-Holland via een goed bestuur te waarborgen.

Met vriendelijke sportgroeten,

Jeroen Blok

Peter Konijn

Peter Luiten

Ron Bos